Polityka RODO

TOYOTA DOBRYGOWSKI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez Dobrygowski Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie

Kto jest Administratorem danych osobowych Klienta?


Dobrygowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Przemysłowa 1E, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000144933, NIP: 6922341014, REGON: 391027869 jest Administratorem danych osobowych Klientów zebranych w związku z oferowanymi przez siebie usługami w salonie w Lubinie (ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin) i w salonie w Długołęce (ul. Wrocławska 54, 55-095 Mirków) oraz w ramach prowadzonej działalności marketingowej, handlowej i promocyjnej.

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe Klientów?

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez nas w celu realizacji usług pozostających w zakresie działalności prowadzonej przez Dobrygowski Sp. z o.o. siedzibą w Lubinie, w szczególności w celu:
a)realizacji zawieranych z Klientami umów sprzedaży samochodów fabrycznie nowych, a także związanych z nimi praw wynikających z rękojmi oraz pośredniczenie w realizowaniu gwarancji udzielonej przez Toyota Motor Europe S.A./N.V. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)realizacji zawieranych z Klientami umów sprzedaży pojazdów używanych oraz związanych z nimi praw wynikających z udzielonej gwarancji lub z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c)realizacji zlecenia wykonania usług serwisowych, a także związanych z nim praw wynikających z gwarancji lub rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d)realizacji zamówionej przez Klienta jazdy testowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e)podjęcia działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie zlecenia, w tym przesłanie na żądanie Klienta informacji o ofercie handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
f)działalności marketingowej oraz przedstawiania ofert handlowych – w tym przedstawiania informacji o usługach, ofert dotyczących modeli samochodów, części, akcesoriów i innych produktów i usług, przeprowadzania badań marketingowych, kierowania zapytań na temat produktów i usług, przesyłania informacji o wydarzeniach i konkursach za pośrednictwem wiadomości email, sms oraz telefonicznie – na podstawie udzielonej przez Klienta zgody lub w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem w ramach marketingu kierowanego bezpośrednio do Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
g)w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w szczególności w związku z zawartymi umowami lub realizowanymi usługami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu trzeciego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
h)wszelkiego rodzaju działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kto może być odbiorcą danych osobowych Klienta?
Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w świadczeniu przez niego usług na rzecz Klientów, w szczególności w zakresie działalności pozostającej w związku z realizacją umów sprzedaży/serwisu lub innych zamówionych przez Klienta usług. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych. Odbiorcą danych osobowych Klienta są podmioty, na rzecz których Dobrygowski Sp. z o.o. działa jako Autoryzowany Dealer Marki Toyota - Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TMPL) oraz Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruksela (Belgia) (TME).

Przez jaki czas będziemy przetwarzali dane osobowe Klienta?

Dane osobowe Klientów są przechowywane oraz w inny sposób przetwarzane przez Administratora:
a)dane pozyskane w związku ze sprzedażą pojazdów i świadczeniem usług w ramach działalności prowadzonej przez Administratora (serwis, jazda testowa) - przez czas trwania umowy i świadczenia usług na rzecz Klienta, a następnie przez okres uprawnień wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji, nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa i przez czas niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – zasadniczo nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy lub zakończenia świadczenia usługi na rzecz Klienta;
b)dane przetwarzane w celach marketingowych - dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora własnych działań marketingowych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody przez Klienta albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
c)dane pozostawione przez Klienta w celu odpowiedzi na zapytanie – do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Klienta, w tym przedstawienia oferty handlowej, jeśli Klient nie wyraził równocześnie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;
d)przez okres, przez jaki dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora - zasadniczo nie dłużej niż przez okres 6 lat;
e)w każdym przypadku nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

W jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email:  iod@toyotadobrygowski.pl . Kontakt możliwy również drogą tradycyjną, pisemnie na adres siedziby Administratora: Dobrygowski Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin.Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą? Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia (jeśli nie zachodzą po naszej stronie inne podstawy do ich przetwarzania) , ograniczenia ich przetwarzania przez wskazany przez Państwa okres gdy jest to uzasadnione, prawo do przenoszenia danych do innego odbiorcy oraz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, w szczególności wobec przesyłania ofert marketingowych na pozostawione dane kontaktowe. Odpowiednie żądanie mogą Państwo skierować na adres email klient@toyotadobrygowski.pl. Na wskazany adres email mogą Państwo również kierować wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dobrygowski Sp. z o.o.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji służących stosowaniu RODO.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy z Klientem lub realizacji usługi na rzecz Klienta. Podanie przez Klienta danych wykraczających poza dane zawarte w Umowie lub Zleceniu jest dobrowolne. Wyrażenie przez Klienta zgody na kontakt w celach marketingowych i otrzymywanie informacji marketingowej drogą elektroniczną jest zawsze dobrowolne – Klient może w każdym czasie wycofać zgodę lub ograniczyć jej zakres kontaktując się na wyżej wskazany adres email.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Toyotę Motor Poland

z siedzibą w Warszawie

Kto i jak przetwarza Twoje dane?
(Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Informujemy, iż:

1)Administrator danych oraz cele i podstawy prawne: Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 5 (TMPL), Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, B-1140 Bruksela (Belgia) (TME) oraz Dobrygowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, ul. Przemysłowa 1E, 59-300 Lubin jako wybrany Autoryzowany Dealer Toyoty i Lexusa w Polsce (Autoryzowany Dealer) – aktualizowane listy adresowe oraz dane kontaktowe na stronie www.toyota.pl / www.lexus-polska.pl oraz Toyota Bank Polska S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 b (TBP) w poniżej wskazanym zakresie.


W zależności od wyrażonej zgody oraz w przypadku zakupu produktów lub realizacji usług Toyota i Lexus: 

a)TMPL, TME i Autoryzowany Dealer przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej: 

•w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy gwarancji dot. nabytych produktów lub usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. 

b RODO); 

•w celu realizacji akcji przywoławczych oraz innych obowiązków wynikających z bezpieczeństwa produktu, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

• w celach analitycznych - lepszego doboru usług do potrzeb klientów Toyota i Lexus, ogólnej optymalizacji produktów Toyota i Lexus, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach Toyota i Lexus, analizy finansowej TMPL, TME oraz sieci dealerskiej, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

•w celu badania rynku obejmującego: badania marketingowe, zapytania na temat produktów i usług Toyota i Lexus (nie dotyczące badań w związku z wykonywanymi usługami lub badań posprzedażowych) – na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej); 

•w celu oferowania Panu/ Pani przez nas produktów i usług Toyota oraz Lexus bezpośrednio, przesyłania przypomnień, zaproszeń na wydarzenia (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pana/ Pani potrzeb oraz oczekiwań, zestawiania danych pochodzących z różnych źródeł i tworzenia profilu (profilowanie dla potrzeb marketingu) – na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej); 

•w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie Pani/ Pana zainteresowania ofertą (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

•w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

•w celu badania satysfakcji klientów (w związku z wykonywanymi usługami lub badania posprzedażowe) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

•w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

•w celu uaktualniania, korygowania i ujednolicania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z klientami przy problemach z realizacją wniosków klientów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

•w celu administrowania, utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

•w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

•w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); b)TBP przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu oraz na następującej podstawie prawnej: 

•w celu oferowania Panu/ Pani przez TBP produktów i usług finansowych bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pana/ Pani potrzeb, zestawiania danych pochodzących z różnych źródeł i tworzenia profilu (profilowanie dla potrzeb marketingu), (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w przypadku marketingu elektronicznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w oparciu o zgodę wynikającą z przepisów dot. komunikacji elektronicznej); 


2)Odbiorcy danych: 

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Autoryzowani Dealerzy Toyoty i Lexusa w Polsce (Dealerzy), firmy współpracujące w zakresie usług IT, usług marketingowych, usług księgowych i archiwizacyjnych, badań rynku, call center, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń; 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych – Salesforce.com, Inc. (San Francisco, USA), który deklaruje zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jemu przekazywanych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA („Privacy Shield”) (Dz.U. UE L Nr 207 z 1.8.2016, str. 1). Kopię danych osobowych przekazywanych do tego podmiotu może Pani/Pan uzyskać w Punkcie Kontaktowym Ochrony Danych TMPL; 3)Kontakt: 

w TMPL oraz TME oraz w wypadku Autoryzowanego Dealera można skontaktować się z Punktem Kontaktowym Ochrony Danych pod adresem e-mail: klient@toyota.pl 

w TBP można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@toyotabank.pl 


4)Okres przechowywania: Pani/Pana dane osobowe przechowywane są: 

a)przez okres niezbędny do wykonania umowy/realizacji usługi lub gwarancji i dochodzenia lub obrony roszczeń z tym związanych, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń; 

b)w celu realizacji akcji przywoławczych oraz innych obowiązków wynikających z bezpieczeństwa produktu - przez okres 10 lat; 

c)w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu - przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d)w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu). 

Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych. 


5)Źródło pochodzenia danych: dane udostępniane przez Panią/Pana, dane udostępnianie przez administratorów, dane na podstawie dokumentów, dane ze stron internetowych (plików cookies), w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów CEIDG oraz KRS; 


6)Pouczenie o prawach: posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; Jednakże w przypadku marketingu bezpośredniego, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana / Pani danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 


7)Prawo do skargi: ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 


8)Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani / Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 


9)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji, tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób wpływało na Panią/Pana; 


10)Zawarcie przez Panią/Pana umowy z Autoryzowanym Dealerem dot. produktu lub skorzystanie z usługi powoduje powstanie bezpośredniej relacji prawnej Pani/Pana z wybranym Autoryzowanym Dealerem, który jest w zakresie określonym w niniejszym obowiązku informacyjnym Administratorem Pani/Pana danych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Autoryzowanemu Dealerowi jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy/realizacji usługi. 


11)W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości e-mail, a jeżeli byłoby to dla Pani/ Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy: 

•e-mail: klient@toyota.pl; adres: Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z dopiskiem Dział CS/CR ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa - w odniesieniu do zgód udzielanych TME, TMPL i Autoryzowanemu Dealerowi 

•e-mail: daneosobowe@toyotabank.pl; adres: Toyota Bank Polska S.A., ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa - w odniesieniu do zgód udzielanych TBP 

Długołęka

ul. Wrocławska 54, 55-095 Mirków


poniedziałek-piątek: godz. 7:00- 19:00 sobota: godz. 8:00-15:00

Lubin

ul. Przemysłowa 1e, 59-300 Lubin


poniedziałek-piątek: godz. 8:00- 18:00

sobota: godz. 8:00-14:00