Polityka RODO

TOYOTA DOBRYGOWSKI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
przez Dobrygowski Sp. z o.o.
z siedzibą w Lubinie

1. Dobrygowski Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Przemysłowa 1E, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000144933, NIP: 6922341014, REGON: 391027869 jest Administratorem danych osobowych zebranych w celu prowadzenia własnej bazy danych. W zakresie danych osobowych zbieranych na rzecz innych podmiotów Dobrygowski Sp. z o.o. pełni funkcję Procesora, tj. podejmuje działania na zasadzie powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

2.Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji usług pozostających w zakresie działalności prowadzonej przez Dobrygowski Sp. z o.o. siedzibą w Lubinie, w szczególności w celu:
a)realizacji zawieranych z Klientami umów (sprzedaż / serwis) oraz związanych z nimi praw wynikających z gwarancji;
b)działalności marketingowej oraz przedstawiania ofert handlowych – w tym przedstawiania informacji o usługach, ofert dotyczących modeli samochodów, części, akcesoriów i innych produktów i usług, przeprowadzania badań marketingowych, kierowania zapytań na temat produktów i usług, informacji o wydarzeniach i konkursach za pośrednictwem wiadomości email, sms oraz telefonicznie;
c)wszelkiego rodzaju działalności związanej z wykonywaniem obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

3.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a)zawarta z Klientem umowa lub zlecenie realizacji usługi, a także podjęcie działań bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy, w tym przesłanie na żądanie Klienta informacji o ofercie handlowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b)udzielona przez Klienta zgoda, w tym zgoda na otrzymywanie informacji marketingowej oraz informacji handlowej drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie może odbywać się również na innej podstawie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4.Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty współdziałające z Administratorem w świadczeniu przez niego usług na rzecz Klientów, w szczególności w zakresie działalności pozostającej w związku z realizacją umów sprzedaży/serwisu lub innych zamówionych przez Klienta usług. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane osobowe, zobowiązują się do zachowania poufności oraz wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę powierzonych danych osobowych.


5.Dane osobowe są przechowywane oraz w inny sposób przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, nie krócej niż przez okres przechowywania wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku:

a)realizacji zawieranych z Klientami umów sprzedaży/serwisu – dane osobowe są przechowywane oraz w inny sposób przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, gdy Administrator jest do tego zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

b)przetwarzania w celach marketingowych - dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia prowadzenia przez Administratora własnych działań marketingowych, nie dłużej niż przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu wcześniejszego wycofania zgody. 


6.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: klient@toyotadobrygowski.pl .


7.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odpowiednie żądanie mogą Państwo skierować na adres email klient@toyotadobrygowski.pl . Na wskazany adres email mogą Państwo również kierować wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Dobrygowski Sp. z o.o.


8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


9.Dane osobowe podawane są przez Klientów dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym realizacji przez Dobrygowski Sp. z o.o. usług na rzecz Klientów.

Długołęka

ul. Wrocławska 54, 55-095 Mirków


poniedziałek-piątek: godz. 7:00- 19:00 sobota: godz. 8:00-15:00

Lubin

ul. Przemysłowa 1e, 59-300 Lubin


poniedziałek-piątek: godz. 8:00- 18:00

sobota: godz. 8:00-14:00