Czy zrealizowałeś/aś już obowiązkowe szkolenie zawodowe w ramach IDD?

Pamiętaj, że masz czas do końca roku! Wypełnij formularz, otrzymaj szczegóły dotyczące kursu online oraz zarezerwuj miejsce!

Zapisz się i odbierz
20% zniżki na kurs!

Zdobądź niezbędną wiedzę i zrealizuj obowiązek szkoleniowy IDD

Dołącz do kursu online Insly!

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która obowiązuje od 1 października 2018 roku, nałożyła na dystrybutorów ubezpieczeń szereg nowych obowiązków. Jednym z nich jest odbycie obowiązkowych, 15-godzinnych szkoleń zawodowych. Tematyka tych szkoleń została dokładnie ustalona przez polskiego ustawodawcę.

Uzyskaj certyfikat potwierdzający ukończenie obowiązkowego szkolenia

Aby ustrzec pośredników ubezpieczeniowych przed nerwowym poszukiwaniem odpowiednich szkoleń i ich zaliczaniem na ostatnią chwilę, przygotowujemy profesjonalny kurs online. Będzie on spełniał wszystkie warunki umożliwiające pozytywne uregulowanie nałożonego przez prawodawcę obowiązku oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Zdobądź praktyczną wiedzę przygotowaną przez eksperta na rynku

Zakres kursu online wymagany
przez KNF:

Obsługa
skarg i reklamacji

Ocena
potrzeb klienta

Rynek
ubezpieczeń

Standardy
etyki zawodowej

Podstawowe zagadnienia finansowe

podstawowe przepisy regulujące dystrybucję ubezpieczeń

oraz z zakresu prawa ochrony konsumentów, ochrony danych osobowych.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Za poziom merytoryczny szkolenia odpowiada:

TOMASZ KLEMT

Radca prawny z wieloletnim stażem w branży ubezpieczeniowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego, Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, oraz najlepszych warszawskich kancelariach ubezpieczeniowych.

W zakładzie ubezpieczeń pełnił funkcję kluczową (wymagającą zgłoszenia do KNF) w zakresie zgodności z prawem (Chief Compliance Officer - CCO), pełnił również funkcję koordynatora współpracy z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym

Stypendysta i laureat programów krajowych i zagranicznych, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji im. Konrada Adenauera, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy szkolenie jest obowiązkowe?

Tak, wynika to z art. 12 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (UDU).

2. Kogo dotyczy obowiązek szkolenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń?

Obowiązek dotyczy:

a) osób wykonujących czynności agencyjne;

b) osób wykonujących czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń;

c) osób wykonujących czynności brokerskie w zakresie reasekuracji;

d) osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń;

e) osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji;

f) agentów ubezpieczeniowych będących osobami fizycznymi;

g) brokerów ubezpieczeniowych lub brokerów reasekuracyjnych będących osobami fizycznymi;

h) członków zarządu agentów ubezpieczeniowych będących osobami prawnymi;

i) członków zarządu brokerów ubezpieczeniowych lub członków zarządu brokerów reasekuracyjnych będących osobami prawnymi;

j) wspólników spółek osobowych agentów ubezpieczeniowych będących spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.


3. Kto ma obowiązek zapewnić szkolenia zawodowe?


Obowiązek zapewnienia szkoleń ciąży na zakładzie ubezpieczeń, zakładzie reasekuracji, agencie ubezpieczeniowym, brokerze ubezpieczeniowym i brokerze reasekuracyjnym (zapewniają oni szkolenia w stosunku do swoich pracowników). Nie oznacza to, że wymienione podmioty muszą realizować ten obowiązek samodzielnie. Przepisy nie zabraniają, aby tego typu czynności zostały zlecone innemu podmiotowi. W każdym jednak przypadku wskazane podmioty są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniego poziomu merytorycznego takiego szkolenia i co się z tym wiąże za odpowiedni poziom merytoryczny osób prowadzących szkolenie.


4. Do kiedy należy spełnić obowiązek?


Jeżeli w dniu 1 października 2018 r. było się dystrybutorem ubezpieczeń – do 31 grudnia 2019 roku. Do osób które rozpoczną wykonywanie czynności agencyjnych (oraz innych powodujących objęciem ich obowiązkiem szkoleniowym) po 1 października 2018 roku stosuje się przepisy ogólne. Termin do którego wyżej wskazane osoby zobowiązane są odbyć pierwsze szkolenie zawodowe w pełnym wymiarze 15 godzin zależy od momentu:


(1) wpisu do rejestru pośredników – w przypadku osób wpisanych do takiego rejestru (np. OFWCA, agent, broker)

(2) faktycznego momentu rozpoczęcia wykonywania takich czynności – w przypadku osób wykonujących czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń lub czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji.


Jeżeli wyżej wskazane osoby zostały wpisane do rejestru lub rozpoczęły wykonywanie czynności dystrybucyjnych w pierwszej połowie roku pierwsze szkolenie zawodowe w pełnym wymiarze powinno odbyć się nie później niż w terminie 18 miesięcy odpowiednio od dnia wpisu do rejestru lub rozpoczęcia wykonywania czynności.


W przypadku osób które zostały wpisane do rejestru lub rozpoczęły wykonywanie czynności dystrybucyjnych w drugiej połowie roku pierwsze szkolenie zawodowe powinno odbyć się do końca kolejnego roku kalendarzowego.


5. Jaki jest minimalny wymiar szkolenia?


Jest to co najmniej 15 godzin rocznie.


6. Jaki zakres szkolenia powinien zostać zrealizowany, by spełniać wymogi ustawowe?


Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy o Dystrybucji Ubezpieczeń, szkolenie zawodowe uwzględnia charakter proponowanych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji, rodzaj dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji oraz zakres wykonywanych czynności.


Szkolenie powinno zatem być skorelowane z charakterem działalności prowadzonej przez osobę zaangażowaną w wykonywanie czynności dystrybucji ubezpieczeń. NIE BĘDZIE SPEŁNIENIEM WYMOGU obycie 15 godzin szkolenia wyłącznie z zakresu reasekuracji przez osobę, która pośredniczy np. w zawieraniu umów ubezpieczenia na życie.


7. Jakie grożą kary za niewypełnienie obowiązku dotyczącego szkolenia zawodowego w zakresie ubezpieczeń?


W związku z brakiem szkolenia organ nadzoru może w drodze decyzji o której mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1 UDU:


a) nakazać zaprzestanie naruszania przepisów prawa oraz powstrzymanie się od ponownego jego naruszania;

b) cofnąć zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej podmiotowi wykonującemu tę działalność, dokonującemu naruszenia przepisów prawa, lub wykreślić z rejestru agentów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające dokonujących naruszenia przepisów prawa.


Dodatkowo - wydanie każdej w ww. decyzji spowoduje podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej KNF informacji o wydaniu takiej ostatecznej decyzji, wskazując na dane ukaranego podmiotu, rodzaj nieprawidłowości i rodzaj zastosowanego środka (ryzyko reputacyjne).


8. Co ile należy powtarzać szkolenie?


W każdym roku kalendarzowym powstaje obowiązek odbycia 15 godzin szkolenia.


9. Czy szkolenie zakładu ubezpieczeń nie wystarczy?


Szkolenia muszą wyczerpywać zagadnienia zawarte w przepisach: “Zakres tematyczny szkoleń ” zawarty w załączniku do ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (poz. 2486 Dz.U.).


Szkolenia sprzedażowe to nie to samo, co obowiązkowe szkolenia zawodowe. Muszą one uwzględniać charakter proponowanych umów ubezpieczenia, umów gwarancji ubezpieczeniowych lub umów reasekuracji, rodzaj dystrybutora ubezpieczeń lub dystrybutora reasekuracji oraz zakres wykonywanych czynności przez KONKRETNIE TĘ OSOBĘ KTÓRA JEST SZKOLONA – czyli jeżeli sprzedajesz ubezpieczenia majątkowe i jesteś agentem, to nie szkolisz się z wiedzy o czynnościach brokerskich w ubezpieczeniach życiowych. 


10. Jak mam udokumentować (udowodnić), że odbyłem/am szkolenie?


Konieczny jest certyfikat. W naszym przypadku wystawiamy w pełni ważny certyfikat elektroniczny, który na wypadek kontroli można w formie elektronicznej przesłać do KNF. Zawiera on:

a) datę wystawienia dokumentu;
b) imię i nazwisko oraz datę urodzenia uczestnika szkolenia;
c) zakres tematyczny szkolenia i jego wymiar godzinowy;
d) dane podmiotu organizującego szkolenie, obejmujące jego imię i nazwisko lub firmę, oraz adres;
e) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie szkolenia, ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
f) imię i nazwisko oraz podpis elektroniczny osoby wystawiającej dokument.

Nie czekaj i zapisz się, aby otrzymać dodatkowe informacje i zniżkę na kurs online!

Chcesz dowiedzieć się więcej?

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!