Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych


1. Współadministratorami Państwa danych są: 


a) Małgorzata Franke prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MotoFocus Małgorzata Franke wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod adresem: ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, posługująca się numerami NIP: 5251049153, REGON: 011752326 oraz adresem e-mail: ado@motofocus.pl 


b) Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), z siedzibą w Warszawie, ul. Za Dębami 3, 05-075 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń KRS pod nr KRS: 0000239091, NIP 524-255-11-20, Regon 140248378.


2. Celem przetwarzania danych jest potwierdzenie Państwa poparcia zamieszczonego wyżej apelu oraz przekazanie go instytucjom rządowym. Podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 


3. Odbiorcą Państwa danych będą osoby upoważnione przez Współadministratorów oraz podmioty przetwarzające te dane na podstawie umów powierzenia.


4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


5. Podanie danych jest konieczne do realizacji celu, wskazanego w pkt. 2.


6. Cofnięcie zgody jest możliwe przez kontakt pod adresem mailowym ado@motofocus.pl.


7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 


8. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy cel przetwarzania zostanie zrealizowany.