ARION

ARION S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000623171, NIP 5223066435, REGON 364861013, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości.

e-mail: kontakt@arionsa.pl