KONKURS Niezbędnik Instalatora Fastons

Konkurs kończy się za:

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jest Grzegorz Badnarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wire Solutions Grzegorz Bednarz z siedzibą przy ul. Opatowickiej 16, 52-028 Wrocław (dalej jako ADO).2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: info@wiresolutions.pl, drogą pocztową: ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław.3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, w związku z zachowaniem zasad określonych w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji zwrotu płatności za zakupiony towar oraz do czasu ustania obowiązków przechowywania dokumentów podatkowych.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.7. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:• prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii;• prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych;• prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli);• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych);• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).8. Podanie przez osobę odstępująca od umowy jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa.

Regulamin Konkursu