Klauzula informacyjna:

Informujemy, że dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane przez spółkę z Grupy Auto Wimar, właściwą ze względu na dostępność produktu/realizację usługi, której dotyczy zapytanie, lub też właściwą ze względu na wyrażenie stosownej zgody marketingowej, tj.: Auto Wimar Sp. z o. o. sp. k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa; adres e-mail: cc@auto-wimar.pl, telefon 22 510 66 00 albo Auto Wimar Centrum sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia; adres e-mail: cc@auto-wimar.pl, telefon 22 510 66 00.W Spółach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IOD@auto-wimar.pl lub Auto Wimar Sp. z o. o. sp. k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa albo Auto Wimar Centrum sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-KoloniaInformujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, w celu:marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa drogą telefoniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia drogą telefoniczną z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);przesyłania informacji handlowych o produktach lub usługach, a w tym oferty handlowej Spółki Auto Wimar Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa drogą elektroniczną w formie Newslettera na podany w formularzu adres poczty e-mail na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)przesyłania informacji handlowych o produktach lub usługach, a w tym oferty handlowej Spółki Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., ul. Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia drogą elektroniczną w formie Newslettera na podany w formularzu adres poczty e-mail na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych);wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w celu dokonania rozliczeń księgowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Spółka będzie przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe przez okres ważności powyższych zgód lub przez okres wskazany odpowiednimi przepisami prawa.Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zwarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych oraz upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy administratora danych osobowych.Administrator na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) może przekazywać Pana/ Pani dane osobowe w ramach Grupy Auto Wimar w celu realizacji wewnętrznych celów administracyjnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.). W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, ma Pan/ Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pana/ Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania. Spółka nie będzie mogła już przetwarzać Pani/ Pana danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/ Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.W celu skorzystania z praw wyżej wymienionych, prosimy o kontakt z Administratorem z informacją, z którego prawa i w jakim zakresie chce Pan/ Pani skorzystać.Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.Informujemy ponadto, że Pana/Pani dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Pana/Pani osoby.